cc

Vidzemnieki.lv lietošanas noteikumi

1. Šie digitalizēto uzvārdu kataloga vidzemnieki.lv lietošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tīmekļa vietnes vidzemnieki.lv lietotājs (turpmāk - Lietotājs), ir tiesīgs lietot vidzemnieki.lv.

2. Vidzemnieki.lv uzturētājs, patstāvīgi vai izmantojot apakšuzņēmējus, ir SIA “RENIV”, vien.reģ.Nr.40103241367. Tāpat SIA "RENIV" pieder domēna vārda vidzemnieki.lv lietošanas tiesības.

3. Lietotājs ir jebkura fiziska persona, kas lieto vidzemnieki.lv vai tā sadaļas.

4. Noteikumi ir saistoši Lietotājam ar brīdi, kad Lietotājs, izmantojot elektronisko ierīci, ieiet vidzemnieki.lv, neatkarīgi no tālākajām darbībām.

5. Vidzemnieki.lv izvietoto saturu ir aizliegts kopēt, pārpublicēt, pārveidot, t.sk., pārtulkot, reproducēt, izplatīt vai kā citādi rīkoties bez SIA"RENIV" (vidzemnieki.lv) rakstveida atļaujas.

6. Vidzemnieki.lv saturs ir SIA"RENIV" īpašums (redakcionālais saturs, pašreklāmas), kā arī trešo personu saturs - reklāma, kas uz leģitīma pamata un vienojoties ar SIA "RENIV", izmanto vidzemnieki.lv kā informācijas platformu. Tāpat vidzemnieki.lv redakcionālais saturs var būt atvasināts un salikts (piem., ziņu aģentūru informācijai un/vai fotoattēli).

7. Ja arī ir saņemta SIA"RENIV" piekrišana tās piederošā satura tālākai izmantošanai atbilstoši vienošanās būtībai, obligāts pienākums ir atsauces izvietošana uz vidzemnieki.lv.

8. Vidzemnieki.lv nav nepieciešama autorizācija

9. Ņemot vērā Noteikumu 4.punktā noteikto, Lietotājs ir atbildīgs par jebkurām sekām, kas nodarītas SIA "RENIV" un/vai trešajām personām, ja Lietotājs lietojot vidzemnieki.lv, nav ievērojis Noteikumus un/vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

10. Vidzemnieki.lv atsevišķu sadaļu un pakalpojumu lietošanai var tikt noteikti papildus noteikumi, kas konkrētā gadījumā būs noteicošie attiecībā pret šiem Noteikumiem.

11. SIA "RENIV" ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos Noteikumus. Šo noteikumu izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir publiskoti vidzemnieki.lv.

Lietojot vietni, jūs piekrītat, vietnes un sīkdaņu noteikumiem.